Yrittäjän ja yrityksen yleisimmät vakuutukset

03.09.2021

Lakisääteiset vakuutukset

Yrityksen vakuutuksista osa on lakisääteisiä, osa taas vapaaehtoisesti otettavia vakuutuksia. Lakisääteisiä vakuutuksia ovat yrittäjän ja työntekijöiden eläkevakuutukset (TyEL ja YEL), työntekijöiden tapaturmavakuutukset ja yrityksen käytössä olevien kulkuneuvojen liikennevakuutukset. Työntekijöiden tapaturmavakuutukseen sisältyy työttömyysvakuutusmaksu sekä mahdollinen ryhmähenkivakuutusmaksu. Joillakin aloilla ryhmähenkivakuutus on työehtosopimukseen kirjattu lakisääteinen vakuutus.

Vapaaehtoiset vakuutukset

Yritys voi kohdata liiketoiminnassaan vahinkoriskejä ja liikeriskejä. Vahinkoriskejä varten voidaan varautua muun muassa vakuuttamalla riskejä, joita ei haluta tai pystytä pitämään omalla vastuulla. Liikeriskejä ei voida vakuuttaa, vaan niihin varaudutaan huolellisella strategisella suunnittelulla.

Yleisimpiä vahinkoriskejä ovat henkilöriskit, omaisuusriskit, toiminnan riskit (esimerkiksi vastuut) sekä tietoriskit. Omaisuusvakuutus vakuuttaa yrittäjän kiinteää omaisuutta, esimerkiksi liiketilaa tai työkoneita esimerkiksi tulipalon, rikkoontumisen tai murron varalta.

Pk-yritysten merkittävimpiä vastuuvakuutuksia ovat toiminnan vastuuvakuutus ja tuotevastuuvakuutus. Toiminnan vastuuvakuutus korvaa toiselle, yrityksen ulkopuolella toimivalle taholle aiheutuneita henkilö- tai esinevahinkoja. Tuotevastuuvakuutus korvaa taas yrityksen tuotteiden käyttäjälle aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot, jotka johtuvat yrityksen tuotteiden virheellisyydestä ja puutteellisesta turvallisuudesta. Toiminnan riskejä voidaan vakuuttaa vastuuvakuutusten lisäksi keskeytysvakuutuksella ja oikeusturvavakuutuksella.

Yrityksen keskeytysvakuutus korvaa yritystoiminnan pysähtymisestä aiheutuvia menetyksiä. Yrityksen liiketoiminta voi keskeytyä jonkin äkillisen tapahtuman johdosta. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi liiketilalle sattuneen vahingon, työkoneen rikkoutumisen tai yrityksen avainhenkilön sairastumisen vuoksi.

Oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on suojata yritystä erilaisten riitatilanteiden varalta. Yrittäjä joutuu usein tekemään esimerkiksi kalustoon, työkoneisiin tai työntekijöihin liittyviä sopimuksia. Riitatilanne voi syntyä, jos sopimusosapuolten välille syntyy erimielisyyksiä. Oikeusturvavakuutus korvaa välttämättömiä ja tarpeellisia oikeudenkäynti- ja asianajokuluja tämänkaltaisten riitatilanteiden syntyessä.

Yrittäjän tapaturmavakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, joka turvaa yrittäjän toimeentuloa yrittäjän loukkaantuessa tapaturmaisesti tai saadessa ammattitaudin. Yrittäjä voi menettää ansiotuloja työkyvyttömyyden aikana. Tämä vakuutus korvaa näitä ansiomenetyksiä sekä tapaturmasta tai ammattitaudista johtuvia sairaanhoitokuluja. Tapaturmavakuutus on mahdollista ottaa laajana täysajan tapaturmavakuutuksena, jolloin se korvaa myös vapaa-ajalla sattuneita tapaturmia. 


Assistenttiharjoittelija Marika Karvonen